Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gandalf: a mágus és a színész - egy kis asztrológiával nyakon öntve

2010.02.21

GANDALF

Mit szimbolizálnak a karakterek?

Gandalf istár (mágus) volt, eredeti nevén Olórin. Szürlke Gandalf néven érkezik Középföldére a Harmadkor elején. Nyugodtan kijelenthetõ, hogy Gandalf az, akinek a Nyugat gyõzelme és Szauron harmadkori bukása köszönhetõ. Kétezer éven keresztül szünet nélkül, szakadatlan hittel munkálkodott azon, hogy célja valósággá váljon és az idõk során számos hatalmat felsorakoztatott maga mellé, akik segítségére siettek a Szauron ellen végsõ harcban. Amikor megérkezett négy másik istár társával Középföldére, Círdantól a tünde hajóácstól és Gyûrûhordozótól megkapta az egyik tünde gyûrût, a Naryát (Tûz), hogy az is segítsen neki felszítani az emberek hitét és lelkesedését. A Harmadkor során Gandalfnak számos kalandban és megpróbáltatásban volt része, útjainak legtöbbjérõl nem is tudunk. A Fehér Tanács megalakulásakor Galadriel õt szerette volna a tanács fejéül, de Szarumán elorozta ezt a tisztséget. 2941-ben Gandalf rávette Thorin törpkirályt, hogy foglalja vissza Erebort (a Magányos Hegyet) Szmaugtól a sárkánytól, azért, hogy megerõsítse az északi népeket Szauron támadásának idejére. Beajánlotta zsákos Bilbót a törpcsapatba, de arra õ se számított, hogy Bilbó megtalálja az Egy Gyûrût (l. A hobbit), amely a Másodkor vége óta elveszett. Gandalf gyanította, hogy Bilbó gyûrûje az Egy Gyûrû, ezért a Kószák segítségével állandóan szemmel tartotta a Megyét. 2956-ban találkozuik Aragornnal és örök barátságot kötnek. 3001-ben rávette Bilbót, hogy végleges elutazása elõtt ajándékozza a Gyûrûrt Frodónak. Gandalf az ezt követõ években többször meglátogatja Frodót, miközben Aragornnal Gollam után nyomoz. Közben sokat jár Minas Tirithben is, ahol Faramir sokat tanul tõle. 3017-ben Gandalf Minas Tirithben hozzájut Isildur tekercséhez s így bizonyosságot szerez a Gyûrû mibenlétérõl. 3018 tavaszán ismét Frodónál jár és felszólítja az indulásra. Utána találkozik a Barna Radagasttal, egyik istár társával, ám az tudtán kívül Szarumánnak kémkedik, így Gandalfot Szarumán el tudja fogni.Csak két hónap múlva tud megszökni Vasudvardból a Sasok Ura segítségével. Edorasba megy, de a Gríma befolyása alatt álló Théoden elzavarja. Ám találkozik Keselyüstökkel, a mearák (táltosok) egyikével és nagy nehezen megszelídíti. Ezután Frodóék után indul, akik azóta elhagyták a Megyét. Mikor megtudja ezt, õ is Völgyzugolyba vágtat, hogy ott várja be õket. Elrond tanácsában jelentõsen befolyásolja a jelenlevõket, hiszen egyedül õ ismeri a Gyûrû és Szarumán árulásának igaz történetét. Így õ is a Gyûrû Szövetségének tagja lett. Móriáig õ vezeti a társaságot, ám Khazad-dúm hídjánál lezuhan a balroggal folytatott küzdelemben. A többiek halottnak hiszik. De a felsõbb hatalmak (valák) visszaküldik Középföldére, hogy befejezhesse küldetését. Újra a Sasok Ura (Gwaihir) menti meg és elviszoi Lóthlórienbe. Addigra azonban a Szövetség már Parth Galennél jár. 3019 március elején Aragornék találkoznak vele a Fangorn erdõben, újjászületett Fehér Gandalfként. Õ Edorasba vágtat velük és feloldja a varázslat alól Théoden királyt. A Helm-szurdoki csata után Vasudvardban megfosztja Szarumánt a hatalmától, majd Pippinnel Gondorba vágtat. Denethor az ottani helytartó nem szívesen fogadja. Ennek ellenére Gandalf a városban marad és szervezi annak védelmét. Szauron csapatai ellen. A nagy ostrom elõtt megmenti Faramir és emberei életét, akik Osgiliathból vonulnak vissza. A pelennori csatában Gandalf összeméri az erejét a nazgúlok urával a város kapujában, ezzel értékes idõt szerez, amig megérkeznek a rohírok. Ám nem tudja legyõzni a nazgúlt. Mert ismét Faramir segítségére kell sietnie, Pippin ugyanis szól neki, hogy Denethor õrültségében elevenen el akarja égetni a kisebbik fiát. A gyõztes csata után Gandalf a többiekkel Morannon kapujához vonul a nyugati sereggel, hogy elvonják Szauron figyelmét Frodóról. Miután Frodó végül is teljesíti küldetését a Végzet hegyénél, Gandalf megint a Sasok Urával menti meg õt és Samut. A Gyûrû Háború gyõzedelmes végével Gandalf sikeresen teljesíti küldetését. 3020. május elsején még megkoronázza Elessár királyt, majd visszaindul a hobbitokkal Völgyzugolyba. Onnan két éve múlva indul végképp Szürkerév felé. A két másik tünde Gyûrûhordozóval: Elronddal és Galadriellel plusz Frodóval és Bilbóval elhajóznak Nyugatfelé, Valinorba. Ezzel véget ér Középföldén a Harmadkor.

Köves Péter szerint (im.) Szürke Gandalf, a titkos tûz szolgája, a varázsló nem sorolható egyik földi elemhez sem kizárólagosan.

Mégis mondhatjuk mindegyik jelen van benne: KOS = harciassága, élen jár a csatákban és õvé Glamdring az „Ellenség pörölyenevû tündekard ami még az Elsõ Korban Turgon tünde királyé volt.; BIKA= a hobbitok kedvtelése, a pipafû élvezete; IKREK = sok-sok nyelv tudása, sokrétû érdeklõdés; RÁK = gondoskodás a gyengébbekrõl és Középföldérõl; OROSZLÁN = vezéregyéniség és megkapta Círdantól a Naryát a „tûz gyûrûjét SZÛZ = alázatosság (szürke vagy zsufazekés Gandalf), szolgálatkészség, tanulás és munka szeretete; MÉRLEG = társasági élet (l. Bilbó partija), kapcsolatok ápolása egész Középföldén; SKORPIÓ = talányokban beszél, mágiát ismeri és használja, titkos útjai vannak; NYILAS = sokat utazik, filozófikusság, jovialitás, Keselyüstök betörése; BAK = tanító, remete archetípusa, Aragorn és Faramir tanítója; VÍZÖNTÕ = szabadszellemû, nem kedveli az intézményeket, sok néven ismerik (vö. Aragorn): Mithrandír, Szürke Vándor, Tharkún, Incánus, Vészmadár, Láthspell, Szürke Bolond, Fehér Lovas stb. HALAK = tündebarát és összekapcsolódik a felsõbb hatalmakkal, utána õ is elhajózik a tengeren Valinorba.

Ám rejtezik is. Ezért szürkének, semlegesnek mutatja magát, mint minden igazi mágus. Cselekedetei viszont elárulják hovatartozását. Mindig ott bukkan fel, ahol szükség van. Késõbb viszont valódi önmagaként megtisztultan fehérben látjuk megjelenni. Ilyen szempontból emberi alakjában legalábbis odasorolhatjuk az egyetlen eddig kimaradt jegyhez, ami nem szerepelt a Szövetségben, a Skorpióhoz. Elvégre, ha már a mágusokat, istárokat valahova sorolni kéne, akkor a mágiával, titkokkal, rejtett dolgokkal kapcsolatos SKORPIÓ jöhet szóba. Ráadásul Gandalf még a meghalás-újjászületés rítusát is átéli, a balroggal folytatott csatája után.

A SKORPIÓ víz eleme elmélyülõ érzést és lelkiséget ad, a léleknek szembe kell néznie mindazzal a feladattal, amelynek megértésére és átélésére az elõzõ fokozatok megérlelték. A Mérleg kifelé irányuló szétterjedõ tevékenysége után itt a befelé fordulás, koncentráltság következik, de kiütközik az elõzõ jegyben még kompromisszumokkal, elsimításokkal elintézettnek vélt ellentétek egész ereje is. A SKORPIÓ nem elégszik meg a rend és összhang kedvéért létrehozott kiegyenlítéssel, az ellentétek ideiglenes áthidalásával, sem az elõzõ fokozatban érvényesülõ szelíd és átgondolt eszközökkel.

"Lehet, hogy a mordori fekete beszéd nem hallik a Nyugat minden zugába, ám ez a Gyûrû akkor is gonosz! (Gandalf Elrond tanácsában - a filmben)

"Látta, hogy Denethor és Gandalf még mindig farkasszemet néznek. Mintha mindkettõ a másik gondolatát igyekeznék kiolvasni. De Denethor volt az, aki elõbb sütötte le a szemét. (A király visszatér - a könyv)

Az ellentétek itt már a legélesebb és legvégletesebb formában merülnek fel újra és nem maradnak meg a normális élet síkján, hanem a magasabb régiókba emelkednek. Sejti, hogy az ellentétek és ütközõ végletek gyökeres megoldása csak egy magasabb létsíkon válhat lehetõvé. Mindez nagy válságokat idéz fel.

A SKORPIÓ az a pont, ahol a lenn és a fenn, a testiség és a szellemiség, a véges és a végtelen az alacsony és a magasrendû, a mohó életszomj és a megtisztult felemelkedés találkoznak. Feladata megölni önmagában az alacsonyabbrendû, testi embert, hogy feltámadhasson benne a magasrendû, tisztult ember. Útja azonban nem elméleti, hanem az áthatolás, sõt átgázolás a leküzdendõ területen.

"Mória! Félsz bemenni azokba a bányákba. A törpök túl mohón és túl mélyre ástak. Te is tudod, kit zavartak fel Khazad-dúm sötétjébõl. Árnyék és lángok..." (Sarumán a filmben)

És ha keresztül tud törni ezen a végsõ akadályon, akkor rátalál önmagára és a kínzó ellentétek végsõ kiegyenlítésére: újjászületik, valami meghal benne (Szürke Gandalf) és feltámad a magasba szárnyaló lélek, amely a régi kötelékei fölé emeli (a sebezhetetlen Fehér Gandalf)

"Most Szarumán vagyok. Illetve az, aki õ kellett volna legyen....Fehér Gandalf vagyok és visszatértem hozzátok." (Gandalf a filmben)

Ezek a hajlamok és adottságok a SKORPIÓT a misztériumok felé hajtják, misztikus és mágikus erõkkel lép kapcsolatba és ezek mind hidat mutatnak neki a véges és végtelen között.

"Aztán elragadott a sötétség és én kiballagtam gondolatból és idõbõl. A csillagok keringtek fölöttem és minden nap oly hosszú volt, mint egy élet a földön. De a vég elkerült. Éreztem, visszatér belém az élet. Visszaküldtek, hogy teljesítsem a feladatom. (Gandalf a filmben)

Amíg azonban a testiség kötelékei meglazítatlanul fonódnak rá, és a fekete mágia veszedelme környékezi. Tele van mágikus erõkkel és ezek könnyen csapnak át bizonytalan területre.

"Frodó: - Muszáj elvenned! Gandalf: - Nem ajánlhatod fel nekem! Frodó: - De én neked adom! Gandalf: - Nem! Ne kísérts, Frodó! Nem merem elvenni, még õrizni se merem. Értsd meg Frodó, én azért használnám a Gyûrût, hogy jót tehessek vele. De általam oly nagyra nõne a hatalma, hogy még elképzelni is irtózatos. (A Megyében a filmben)

De mindig él benne a meggyõzõdés, hogy a legmélyebb bukásból is fel tud emelkedni. Szelleme végletek közt csapong, egyik pillanatról a másikra át tud lendülni a testiségbõl az elmélyedõ misztikus átélésbe vagy megint vissza az elõzõbe.

"Gandalf : - Utatok egy szakasza véget ért, most kezdõdik egy újabb...Valami olyan készül itt, amire az Óidõk óta nem került sor.. Az entek felébrednek és rádöbbennek az erejükre. Gimli:- Erõsek? Ez jó hír! Gandalf :- Elég az évõdésbõl törp uram! Trufa és Pippin meglehetõs biztonságban vannak, nagyobb biztonságban, mint ti lesztek! (A Fangorn erdõben- a filmben)

Itt van az élet és halál határa a nagy átmenet a szellemi újjászületés legnagyobb lehetõsége.

Gandalf: - Nem az út itt nem ér véget. A halál csak egy másik ösvény, melyre mind rálépünk. Amikor a világ szürke esõfüggönye felgördül és minden ezüstös tükörré válik, akkor meglátod.... Pippin:- Mit Gandalff? Mit látok? Gandalf: - Fehér partokat. Azontúl egy távoli országot mely zöld és napsütötte. Pippin: - Hát ez nem is rossz... Gandalf: - Nem bizony! (Gondor ostroma a filmben)

Itt kínálkozik a legmagasabb a felemelkedésre és a legmélyebb bukásra. Itt kísért a gonosz és itt gyõzheti le a kísértõt az, aki fölébe tud kerekedni.

"S ugyan miért ne lehetne? - súgta . - Miért ne Gandalf? Ott a Gyûrû, az Uralkodó! Ha a mi kezünkben van, akkor miránk száll a hatalom. Az igazság az, hogy ezért csaltalak ide. -Szarumán - mondtam, s elhúzódtam tõle - az Egybõl egyszerre csak egyvalaki húzhat hasznot, ezt jól tudod, kár is tehát mondanod, hogy mi. De tõlem nem kapod meg, de nem ám, s még hírt se kapsz felõle, most, hogy kiismertem a gondolkodásodat. Te lennél a Tanács feje, de végre leleplezted magad. A választás tehát az, hogy Szauronnak vagy neked hódoljak be. Kettõtök közül egyiknek sem." (Gandalf a könyvben - A Gyûrû Szövetsége)

A SKORPIÓ óriási energiákat bír latbavetni és mágikus képességeit is magasabbrendû céljainak szolgálatába állíthatja. Nagy átalakítók, új rend hírdetõi, misztikusok és bölcsek (mint Gandalf), de az alantas, romlott változatban szörnyû gonosztevõk is akadnak a SKORPIÓK közt (l. Szarumán és Szauron).

"A varázslat lehet sötét, veszélyes, halálos, de ha megmaradunk a keskeny úton, és tiszta a szívünk, akkor arra is használhatjuk, hogy a világot egy kicsit fényesebbé tegyük.(Harry Dresden - Dresden akták)

A SKORPIÓ - BIKA tengely másik véglete a BIKAba, az anyagba merülés, l. Radagast, barna mágus. A Symbolon kártyában a Skorpió-Bika kártya a Marionettbábú címet hordozza. És Radagastot sajnos jóhiszemûsége kihasználásával, Szarumán ugyanúgy dróton rángatja alantas céljai érdekében, mint a kártyán ábrázolt bábút.

A SKORPIÓ - BIKA összeolvadás ideális esete, ha megtanul megfelelõen bánni önmagával és ezért másokkal is megfelelõ módon tud bánni. Képes arra, hogy kitartóan és következetesen kövesse céljait anélkül, hogy a kelleténél több energiát pazarolna a jobb, tökéletesebb világra irányuló vágyaira és realitásérzéke segít abban, hogy megbirkózzon a csalódásokkal, anélkül, hogy elsõsorban azt az embert vagy körülményt kárhoztatná, aki csalódást okoz neki.

Ha megtalálta önmagát, olyan energiamezõt alakít ki önmaga körül, amely szinte magától vonzza azokat az embereket, lényeket, akikkel összeillik, pl. Aragorn, Frodó, Bilbó, Elrond, Théoden, Éomer, Faramir stb. A BIKA arra készteti, hogy olyan lényeket keressen, akiknek a körében a saját elképzeléseit követheti és az is teljesül, hogy olyannak fogadják el amilyen.

A SKORPIÓ az egyértelmû döntésnek, a hosszú távú elkötelezettségnek és ezzel együtt a hûségnek is a jelképe. Elsõsorban önmagához való hûséget tanulja meg. Határozottan halad elõre az útján, ha egyszer úgy döntött, hogy az a helyes út.

"Küldetése nem ért véget. Visszatér, mert új feladata van és tudja, hogy mit kell tennie." (Ian McKellen)

Senki sem tud többé olyan megbízatásokat adni neki és olyan elvárásokat támasztani vele szemben, amelyeket nem tart értelmesnek és az életéhez illõnek.

" -Én sem  - bólintott Gandalf  - és senki sem örül, ha ilyen idõket kellett megérnie. De hát nem mi döntjük el, mikor éljünk. Mi csak arról dönthetünk, mihez kezdünk az idõvel, amely megadatik.(Gandalf - a könyvben)

Még ha nem is szûnik meg teljesen a hajlama a bûntudatra, pontosan tudja, hogy ez káros és értelmetlen érzés és ezért nem engedi eluralkodni.

"Aragorn: - Frodóról semmi hír? Gandalf: - Semmi. Egy hang se. Aragorn: - Még van idõnk. Frodó minden nappal közelebb kerül Mordorhoz. Gandalf: - Vajon tényleg így van? Aragorn: - Hm. Neked mit súg a szíved? Gandalf: - Hogy Frodó még él. Igen. Életben van.

Hanem pontosan tudja, hogy hibákat elkövetni teljesen normális dolog és a világ tökéletessége soha nem fogja elérni az õ ideáinak szintjét. Ennek ellenére vagy tán épp ezért mindenkinek joga van arra, hogy másként lássa a dolgokat és mást tegyen, mint õ.

"Igazi toronyõr vagy Tuk Peregrin!. De most nyomás visza a Toronyba!(Gandalf a Gondor ostrománál - a filmben)

Törölte szótárából a „kellene...” szót. Ehelyett remek humorérzék alakult ki, amely segít neki, hogy ne vegye mindig olyan halálosan komolyan a dolgokat. A humor játssza talán a legnagyobb szerepet a SKORPIÓ és a BIKA összeolvadásának titkában (l. tűzijáték Bilbó születésnapján Hobbitfalván).

"Egy mágus soha nem siet és nem is késik el soha. Mindig pontosan akkor érkezik, amikor akar, Zsákos Frodó!(Gandalf Hobbitfalván - a filmben)

Mit tett hozzá a karakterhez az azt játszó színész?

Sir Ian McKellen (61) Gandalf

Ian McKellent 1991-ben lovaggá ütötték mûvészi érdemeinek elismeréseképpen, s több mint 40 db-ból álló gyûjteménnyébõl nem hiányzik az Oscar, a Golden Globe, a Tony és az Emmy- díj sem! (szerepei: III. Richárd, Lear király, Raszputyin, X-Men, Az árnyék....stb.) Ahogy Peter Jackson rendezõ kommentálta McKellen felvételét.

"Itt van például Ian McKellen. Sokáig Sean Conneryt szerettük volna, de részben anyagiak, részben idõhiány miatt nem jött össze. Erre jön ez az angol, aki amúgy elismert és híres színész és közli, nem kér pénzt Gandalf szerepéért, mert gyerekkora óta szeretne Gandalf lenni. És ahogy játszik, hát az tényleg maga Gandalf! Szeretem Sean Conneryt, de Mckellen volt a tökéletes választás. És még gázsit sem kért. Hihetetlen.

Ian McKellen az Ikrek jegyében született. Az Ikrek szülöttei intellektuális hajlamúak, örökké fürkészik és kutatják az embereket és helyeket, információt keresnek. A közlés, az információ késõbbi megosztása azokkal, akiket szeret, szintén jó mulatság számára, mivel az Ikrek különösen érdekeltek a társas kapcsolatok fejlesztésében. Az Ikrek imádnak beszélni és a társasági élet ragyogó, gyors észjárású tagjai. Jóllehet racionálisak, a fantáziájuk elég élénk. Az Ikrek jegyûek gyorsan felfedezik a dolgok mindkét oldalát, amely figyelemreméltóan gyakorlatias tulajdonság. A változó jegy emberei rugalmasak, és úsznak az áramlattal, emiatt lehetnek csélcsapok, kedélyállapotuk szeszélyes módon változhat. Hátulütõjük lehet a felületesség a túlságosan szerteágazó érdeklõdésük miatt.

"Nohát, megérkeztem végre Középföldére...hosszú volt az út Andliából idáig Los Angeles városán keresztül - és kuncogva hozzáteszi - Hisz tudják, Gandalf nem kapkodja el a dolgokat!(Ian McKellen)

"Hatalmas, lenyûgözõ humorérzéke van és nagyon kedves ember. Tudom elcsépelt közhely valakire azt mondani, hogy kedves. Abban az értelemben használom, hogy nagyon derék ember. Ragyogó színész.Christopher Lee)

Hold a Szûzben: Érzelmileg zárkózott. Boldog, ha szolgálhat másokat és büszke aprólékos részletességére.

"Hallatlanul segítõkész is volt velem. Bátorított, de mondhatnám állandó segítségem is volt.(Christopher Lee)

Idõnként túl kritikusan szemléli önmagát és kapcsolatait.

"Pete [Peter Jackson] rövidnadrágot hord! És csak két polója van. Mindkettõ rózsaszín. Soha nem lehetsz biztos benne, hogy éppen melyik van rajta.” (Ian McKellen)

"Korábban alábecsültem Christopher Lee-t a filmjei miatt. De õ ismerné el először, hogy nem mindegyik filmje mûvészi alkotás.(Ian McKellen)

Merkúr a Bikában: Praktikus és elszánt gondolkodásmód.. Határozott elképzelései vannak a kedvelt és nem kedvelt dolgokról. Intuitív módon közelíti meg a kapcsolatok gyakorlati oldalát. Szereti a gyönyörû, folyékony nyelvezetet. Meglehetõsen makacs tud lenni.

"Ian McKellennek érkezése után megmutattam néhány videó interjút Tolkiennel és megkapta a hangfelvételeket is.” (Peter Jackson)

"Néztem magam a tükörben Gandalf jelmezében. Igazgattam a ruha vállrészét, érdesítettem a hangom, de próbáltam precízebben képezni a hangokat, mint szoktam.” (Ian McKellen)

"És tényleg bizonyos értelemben Tolkien szereplõje a filmünknek, méghozzá Ian McKellen Gandalf alakítása keresztül.” (Peter Jackson)

Merkúr együttáll. Uránusz: Születésénél fogva géniusz és eredetiség jellemzi. Gondolkodása gyors, mások szinte képtelenek vele lépést tartani. Ösztönös megérzése révén olyan dolgokat is észrevesz, amit mások nem. Ez az inspiráció teszi lehetõvé, hogy egyedülálló megoldásokat találjon a kérdésekre és problémákra.

"Óriási örömömre szolgált a közös munka, mert õ az egyik legnagyvonalúbb mûvész. Úgy dolgozik mint ami a kedvencem, amit együttgondolkodásnak hívok. Más szóval nem fél, hogy tanácsokat adjon és kapjon. Ily módon közös erõvel tudunk kidolgozni egy jelenetet.” (Ian Holm)

Soha nem éri be a kitaposott ösvénnyel, mindent saját magának kell megtapasztalnia.

"...amikor a Gyûrû Szövetségének át kellett kelnie egy havas hágón, szûz hóban, melyet még emberi láb még nem érintett. Két helikopter segítségével leraktak minket a hómezõ közepén, odaadták a jelmezeinket, majd otthagytak. Úgy néztünk ki, mint tizenegy Edmund Hillary. ...Ha egyszer hóban kell küzdeni az elõrehaladásért, akkor az ember gyorsan elfelejti, hogy valahonnan kamerák figyelik. - egyszerûen úton van. Ott voltunk Középföldén, ahol az emberek még épp csak megjelentek, ahol halhatatlan tündék élnek. A film csodálatos, sikerült visszaadnia ezt az érzést.(Ian McKellen)

Vénusz a Bikában: Fokozott mûvészi kifejezõkészség. Könnyen vonzza az anyagi javakat. Mélyrõl fakadó érzelmi kötelékek, élet élvezete.

"[Gandalf] boldogan öltött emberalakot...A halhatatlanság helyett inkább a hétköznapi dolgokkal törõdhettem.(Ian McKellen)

Hold trigon Vénusz: Anyagi jólét és szerencse. Biztosan sármos, kifinomult és fizikailag vonzó. Kedveli a maga körül a szép és kellemes dolgokat. Optimista, szereti a gyerekeket. Harmonikus kapcsolatok.

"Egy évig éltem ott. Egy évig éltem az otthonomtól távol és szereztem új barátokat.” (Ian McKellen)

Mars Vízöntõben: Egyedülálló hozzáállása folytán különcnek tarthatják. Önállóan cselekszik céljai elérésének érdekében, melyek általában az emberiség egésze felé irányulnak.

Jupiter a Kosban: Hitbuzgó és meg van gyõzõdve az igazáról. Számára minden szenvedélyes és azonnali. Egyéni kezdeményezõképessége által fejlesztheti az életét, megragadva az adott pillanatban felkínálkozó lehetõségeket vagy saját magának megteremtve azokat. Javára válnak az utazások, gyerekek és barátok, a becsület.

"Iannal közös lakókocsit használtunk a forgatáson. El tudod képzelni õt és a négy hobbitot egy lakókocsiban?” (Elijah Wood)

"Mintha fallal leválasztottak volna engem. Nem tudom, miért? Lehet, hogy azt gondolták, Gandalf nem fog társalogni a kisebbekkel?(Ian McKellen)

Szaturnusz a Kosban: A körülmények hatására kénytelen fejleszteni türelmét és kezdeményezõkészségét.

"De azért jó is volt egy picit elszeparálódni, mivel Dominic Monagham, de fõleg Elijah Wood reggelente hangosan zenéltek, amihez nem mindig fûlt a fogam.(Ian McKellen)

Impulzivitását csökkentenie kell, különben hanyatlásnak indul. E bolygóállásban óriási erõforrások állnak rendelkezésére, melyet építõ jelleggel használva innovatív fejlesztésekre képes. Negatív esetben énközpontú és védekezõ lehet.

"Igen ez néha nehézséget okozott. Néha azt hallottuk, hogy nagyokat nyög a rosszallása jeleként. Igazán nem lehetett kivenni mit mond csak a morgást.(Elijah Wood)

Uránusz a Bikában: Folyton új ötletek után kutat, hogy megreformálhassa az anyagi világot. Hatalmas elszántsággal és céltudatossággal dolgozik. Azonban végletekbe menõ makacssága hátráltathatja fejlõdését. Anyagias kötõdése korlátozhatja szabadságát és spirituális impulzusait.

"Bár a történetben több természetfeletti tulajdonsággal rendelkezõ szereplõ is van, céljuk véghezvitele, a Gyûrû elpusztítása nem sikerülhetne emberi tulajdonságaik (féltékenységük, ambicióik, jó természtük) nélkül. A történet sosem csap át valami varázslatba, hanem végig érzelmek, motivációk dolgoznak.(Ian McKellen)

Neptun a Szûzben: Képzeletét és lelki kérdéseket gondosan elemzi és a gyakorlati hasznosítás céljából egy tágabb, konkrét egészbe illeszti bele. Ügyelnie kell arra, hogy ne analizálja túl a dolgokat.

"Peter úgy kezelte a regényt, mint a Bibliát és valóban nagyszerû érzés volt minden nap, a forgatás után elolvasni ugyanazt a részt a könyvben is és összehasonlítani a munkánkkal, hogy sikerült-e elérnünk, amit akartunk és sikerült-e hûnek lennünk Tolkien fantáziájához.(Ian McKellen)

Plútó a Rákban: A megújulás az otthon, a haza és a szülõföld iránti mély érzésekben jelenik meg. E jegyben a Plútó hatására civilizálják az új világokat.

"Gandalf nagyjából 7000 éves. Középföldét segít megvédeni az Egy Gyûrûben levõ gonosztól."(Ian McKellen)

Nap szextil Jupiter: falu bölcse”, nagy ideáljai, fennkölt vágyai vannak és számos lehetõség nyílik életében céljai megvalósítására.

"Gandalf figuráját Tolkienrõl mintázta, Tolkient keltette életre.(Peter Jackson)

Nap kvadrát Hold: Tudatos gondolkodásmódja harcban áll az érzelmeivel, ösztöneivel céljai megvalósítását illetõen. Vénusz kvadrát Mars: Erõs szenvedélye a nem megfelelõ emberekhez vonzza. Erõvel kell törekednie a mértékletességre és egyensúlyra.

"Tehát néha az öreg oroszlánnak csitítania kellett a kölyköket. De nem komolyan, csak amúgy játékosan, mivel annyira nyitott személyiség [ti. Orlando Bloom]. Egyébként pedig fiatalos hevülete átragadt mindnyájunkra. (Ian McKellen)

Mars kvadrát Szaturnusz: itélõképessége, akaratereje néha akadályoztatott. Túlértékeli saját képességeit vagy szerencséjét. A „forgandó szerencse fényszöge(Grant Lewi). Érzelmi tartózkodása másoknak ridegségnek tûnhet. Zordnak, sõt durvának tartják.

"Ha ismertem volna néhányat azok közül a filmek közül [Peter Jackson korábbi filmjei] azt hiszem, kevésbé lelkesedtem volna, hogy csatlakozzam a bandához. (Ian McKellen)

Nap trigon Mars: Fizikai vitalitás. Vonzó személyisége és határozottsága szimpatikus. Állóképesség, nagy fizikai erõ.

"Mint Gandalf, a szürke mágus, volt az a harcom Szarumánnal, a fehér mágussal. Christopher Lee, aki Szarumánt játssza, rám mutat a botjával, én pedig pörgök a padlón a vállamon, lábaim a levegõben. Az én voltam! Azt én csináltam... de éppen csak a kamera látókörén kívül ott volt egy gerincmasszõr, egy csontkovács és egy sima masszõr is!.(Ian McKellen)

Mars szextil Jupiter: Fizikai erõ, izmos test és integritás. Optimizmus és lelkesedés hatja át ambicióját és számos lehetõséget nyújt számára álmai megvalósításához. Ez a fényszög általában kimagasló teljesítményt hoz.

"Néha újra meg újra meg kellett mászni ugyanazt a hegyet és nagyon zord idõjárásban kellett végigjárni a vidéket és nagyon korán kellett felkelni, és ha az ember 61 éves, elgondolkozik azon, hogy tényleg ezt akarja-e csinálni. És tényleg ezt akarja, mert ezért a filmért érdemes.(Ian McKellen)

Mars oppozició Plútó: Vágyai harcba állnak spirituális énjével. Öntudatos. Személyes vágyainak enged-e vagy a felsõbbrendû utat választja-e?

"Ez az egyszerû aranygyûrû magában hordozza a legnagyobb gonoszság vérét. A Gyûrû megront mindenkit, akinek a birtokába kerül. Még Gandalf sem biztos benne, hogy egy olyan emberfeletti, halhatatlan lény, mint õ, képes lenne-e ellenállni a Gyûrû hatalmának." (Ian McKellen)

Szaturnusz kvadrát Plútó: heves hatalomvágy: "Szarumán és Gandalf annak a két végletét mutatják meg hogy mi történik, ha valaki hatalomhoz jut.” (Ian McKellen)

Kapcsolatban állhat tervekkel, összeesküvésekkel, intrikával és a kémregények világával. Talán szüksége van a drámára.

"A történet egyik központi szála a két mágus harca.(Ian Mckellen)

Jupiter trigon Plútó: Hatalmas akaratereje és finoman hangolt pszichés képessége révén spirituális vezetõvé váhat. Lelki meggyõzõdése szerint cselekszik, és képes tömegeket érintõ változást elõidézni.

"Gandalf miért nem becsvágyó és önzõ ugyanúgy [mint Szarumán]? Õ egyszerûen nem ilyen.. Õ nem azért öltött emberi alakot, hogy nagy vezér váljon belõle vagy császár vagy politikus. Tolkien és Gandalf a kisemberek oldalán áll." (Ian McKellen)

Uránusz trigon Neptun: Spirituális képességek, humanitárius reformok, misztikus képzelõerõ. Merkúr trigon Neptun: Pszichés képessége egyesül képzeletével és mély spirituális tartomány kapuját nyitja meg elõtte. Gyakori ez költõk, regényírók, sámánok, misztikusok, zeneszerzõk és spirituális szónokok képletében.

"Nos, drága barátaim, itt véget ér a Szövetségünk. Menjetek békével. Nem mondom, hogy ne sírjatok, mert nem minden könny keserû." (Gandalf Szürkerévben - a filmben)

"A Gyûrûk Ura mítosz, tündérmese, kalandregény. Soha nem esett meg...csak valahol a szívünk mélyén." (Ian McKellen)

Forrás: http://adastra.atw.hu/gyu/gandalf.htm